Overzicht tornooien bij QLT

zomertornooien 2021: Klassement NG / E / recreanten

1 Laurens Dauwe E0 75
2 Didier Verspeeten R 75
3 Carlos Verspille R 68
4 Chris Hoffman E0 41
5 Joachim Slock E6 33
6 Michael De Baets E4 30
7 Yeabsera Verliefde E0 24
8 Kevin de Brabander E6 24
9 Inge De Zutter E2 21
10 Johan Caboor E6 20
11 Daan De Vos E0 18
12 Kris Verbert E0 18
13 Alessio Lugnan R 17
14 Kurt Van den Eede E4 17
15 Oscar Wagemans E0 16
16 Kyan Doublet NG 15
17 Imad Khan R 14
18 Dennis Devriendt NG 14
19 Broos Delanote NG 13
20 Rune Staes E0 8
21 Daniel De Paepe E2 8
22 Robbe Van Beurden E4 7
23 Danny De Neef R 6
24 Niels Dejonghe E6 6
25 Nicolas Van De Velde NG 6
26 Nicko Vergracht R 5
27 Rémy Van De Velde NG 5
28 Gudrun Cortvriendt NG 3
29 Marieke De Pillecyn E4 3
30 Neil Demeyer R 2
31 Lou Poitevin NG 1
32 Andreas De Pillecyn R 1

Detail van de berekening

 1. Laurens Dauwe (E0): 75 punten (3 deelnames — 75 — 75)
 2. Didier Verspeeten (R): 75 punten (4 deelnames — 93 — 93)
 3. Carlos Verspille (R): 68 punten (4 deelnames — 76 — 76)
 4. Chris Hoffman (E0): 41 punten (3 deelnames — 41 — 41)
 5. Joachim Slock (E6): 33 punten (2 deelnames — 33 — 33)
 6. Michael De Baets (E4): 30 punten (3 deelnames — 30 — 30)
 7. Yeabsera Verliefde (E0): 24 punten (2 deelnames — 24 — 24)
 8. Kevin de Brabander (E6): 24 punten (4 deelnames — 30 — 30)
 9. Inge De Zutter (E2): 21 punten (1 deelname — 21 — 21)
 10. Johan Caboor (E6): 20 punten (2 deelnames — 20 — 20)
 11. Daan De Vos (E0): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
 12. Kris Verbert (E0): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
 13. Alessio Lugnan (R): 17 punten (2 deelnames — 17 — 17)
 14. Kurt Van den Eede (E4): 17 punten (2 deelnames — 17 — 17)
 15. Oscar Wagemans (E0): 16 punten (1 deelname — 16 — 16)
 16. Kyan Doublet (NG): 15 punten (2 deelnames — 15 — 15)
 17. Imad Khan (R): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
 18. Dennis Devriendt (NG): 14 punten (3 deelnames — 14 — 14)
 19. Broos Delanote (NG): 13 punten (2 deelnames — 13 — 13)
 20. Rune Staes (E0): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
 21. Daniel De Paepe (E2): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
 22. Robbe Van Beurden (E4): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
 23. Danny De Neef (R): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
 24. Niels Dejonghe (E6): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
 25. Nicolas Van De Velde (NG): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
 26. Nicko Vergracht (R): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
 27. Rémy Van De Velde (NG): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
 28. Gudrun Cortvriendt (NG): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
 29. Marieke De Pillecyn (E4): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
 30. Neil Demeyer (R): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
 31. Lou Poitevin (NG): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
 32. Andreas De Pillecyn (R): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)

Terug naar het algemene overzicht