Overzicht tornooien bij QLT

Zomertornooien juli 2020: Klassement NG / E / recreanten

1 Jelle Van der Hoeven E0 90
2 Milan De Caigny E4 75
3 Mirdin Cardyn E2 69
4 Maarten Eestermans E0 49
5 Joris de Schuyter E2 47
6 Laurens Dauwe E0 46
7 Luc Mahieu E0 40
8 Carlos Verspille E0 37
9 Tibo Vandewiele E4 32
10 Luc Kesbeke E0 30
11 Wannes Vandewiele E2 26
12 Glenn Roeland E6 23
13 Kevin de Brabander E6 23
14 Ewald Schepens NG 21
15 Chris Hofman E0 18
16 Joachim Slock E6 18
17 Kurt Van den Eede E4 16
18 Wendy Driesen E6 16
19 Bart Van Langenhove E4 16
20 Bobita Lefief E2 15
21 Didier Verspeeten NG 14
22 Esther De Wit E4 13
23 Benny Glass E0 12
24 Javier Guerrero Blanco E2 12
25 Gina Vijncke E4 12
26 Kris Verbert E0 12
27 Sammy Claeys E4 10
28 Mauro Dellaert NG 10
29 Lenn Opdebeeck E0 8
30 Xander Maes NG 8
31 Filip Matthys E4 7
32 Dylan Nottebaert E6 5
33 Broos Delanote NG 5
34 Johan Petry NG 3
35 Willem Bruynseraede E6 3
36 Bilal Ben-Grade E6 3
37 Yonas Zuleta E6 3
38 Vincent Jouret NG 2
39 Niels Dejonghe E6 2
40 Daniel Nottebaert NG 1
41 Anne De Coninck NG 1

Detail van de berekening

 1. Jelle Van der Hoeven (E0): 90 punten (3 deelnames — 90 — 90)
 2. Milan De Caigny (E4): 75 punten (4 deelnames — 93 — 93)
 3. Mirdin Cardyn (E2): 69 punten (3 deelnames — 69 — 69)
 4. Maarten Eestermans (E0): 49 punten (4 deelnames — 56 — 56)
 5. Joris de Schuyter (E2): 47 punten (5 deelnames — 57 — 61)
 6. Laurens Dauwe (E0): 46 punten (2 deelnames — 46 — 46)
 7. Luc Mahieu (E0): 40 punten (2 deelnames — 40 — 40)
 8. Carlos Verspille (E0): 37 punten (2 deelnames — 37 — 37)
 9. Tibo Vandewiele (E4): 32 punten (2 deelnames — 32 — 32)
 10. Luc Kesbeke (E0): 30 punten (2 deelnames — 30 — 30)
 11. Wannes Vandewiele (E2): 26 punten (2 deelnames — 26 — 26)
 12. Glenn Roeland (E6): 23 punten (2 deelnames — 23 — 23)
 13. Kevin de Brabander (E6): 23 punten (4 deelnames — 29 — 29)
 14. Ewald Schepens (NG): 21 punten (1 deelname — 21 — 21)
 15. Chris Hofman (E0): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
 16. Joachim Slock (E6): 18 punten (2 deelnames — 18 — 18)
 17. Kurt Van den Eede (E4): 16 punten (2 deelnames — 16 — 16)
 18. Wendy Driesen (E6): 16 punten (3 deelnames — 16 — 16)
 19. Bart Van Langenhove (E4): 16 punten (5 deelnames — 20 — 23)
 20. Bobita Lefief (E2): 15 punten (3 deelnames — 15 — 15)
 21. Didier Verspeeten (NG): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
 22. Esther De Wit (E4): 13 punten (2 deelnames — 13 — 13)
 23. Benny Glass (E0): 12 punten (1 deelname — 12 — 12)
 24. Javier Guerrero Blanco (E2): 12 punten (1 deelname — 12 — 12)
 25. Gina Vijncke (E4): 12 punten (1 deelname — 12 — 12)
 26. Kris Verbert (E0): 12 punten (1 deelname — 12 — 12)
 27. Sammy Claeys (E4): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)
 28. Mauro Dellaert (NG): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)
 29. Lenn Opdebeeck (E0): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
 30. Xander Maes (NG): 8 punten (2 deelnames — 8 — 8)
 31. Filip Matthys (E4): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
 32. Dylan Nottebaert (E6): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
 33. Broos Delanote (NG): 5 punten (3 deelnames — 5 — 5)
 34. Johan Petry (NG): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
 35. Willem Bruynseraede (E6): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
 36. Bilal Ben-Grade (E6): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
 37. Yonas Zuleta (E6): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
 38. Vincent Jouret (NG): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
 39. Niels Dejonghe (E6): 2 punten (2 deelnames — 2 — 2)
 40. Daniel Nottebaert (NG): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
 41. Anne De Coninck (NG): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)

Terug naar het algemene overzicht