Overzicht tornooien bij QLT

zomertornooien 2021: Klassement NG / E / recreanten

1 Laurens Dauwe E0 75
2 Didier Verspeeten R 75
3 Carlos Verspille R 68
4 Chris Hoffman E0 41
5 Joachim Slock E6 33
6 Michael De Baets E4 30
7 Yeabsera Verliefde E0 24
8 Kevin de Brabander E6 24
9 Inge De Zutter E2 21
10 Johan Caboor E6 20
11 Daan De Vos E0 18
12 Kris Verbert E0 18
13 Alessio Lugnan NG 17
14 Kurt Van den Eede E4 17
15 Oscar Wagemans E0 16
16 Kyan Doublet NG 15
17 Imad Khan R 14
18 Dennis Devriendt NG 14
19 Broos Delanote NG 13
20 Rune Staes E0 8
21 Daniel De Paepe E2 8
22 Robbe Van Beurden E4 7
23 Danny De Neef R 6
24 Niels Dejonghe E6 6
25 Nicolas Van De Velde NG 6
26 Nicko Vergracht R 5
27 Rémy Van De Velde NG 5
28 Gudrun Cortvriendt NG 3
29 Marieke De Pillecyn E4 3
30 Neil Demeyer R 2
31 Lou Poitevin NG 1
32 Andreas De Pillecyn R 1

Detail van de berekening

 1. Laurens Dauwe (E0): 75 punten (3 deelnames — 75 — 75)
 2. Didier Verspeeten (R): 75 punten (4 deelnames — 93 — 93)
 3. Carlos Verspille (R): 68 punten (4 deelnames — 76 — 76)
 4. Chris Hoffman (E0): 41 punten (3 deelnames — 41 — 41)
 5. Joachim Slock (E6): 33 punten (2 deelnames — 33 — 33)
 6. Michael De Baets (E4): 30 punten (3 deelnames — 30 — 30)
 7. Yeabsera Verliefde (E0): 24 punten (2 deelnames — 24 — 24)
 8. Kevin de Brabander (E6): 24 punten (4 deelnames — 30 — 30)
 9. Inge De Zutter (E2): 21 punten (1 deelname — 21 — 21)
 10. Johan Caboor (E6): 20 punten (2 deelnames — 20 — 20)
 11. Daan De Vos (E0): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
 12. Kris Verbert (E0): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
 13. Alessio Lugnan (NG): 17 punten (2 deelnames — 17 — 17)
 14. Kurt Van den Eede (E4): 17 punten (2 deelnames — 17 — 17)
 15. Oscar Wagemans (E0): 16 punten (1 deelname — 16 — 16)
 16. Kyan Doublet (NG): 15 punten (2 deelnames — 15 — 15)
 17. Imad Khan (R): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
 18. Dennis Devriendt (NG): 14 punten (3 deelnames — 14 — 14)
 19. Broos Delanote (NG): 13 punten (2 deelnames — 13 — 13)
 20. Rune Staes (E0): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
 21. Daniel De Paepe (E2): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
 22. Robbe Van Beurden (E4): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
 23. Danny De Neef (R): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
 24. Niels Dejonghe (E6): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
 25. Nicolas Van De Velde (NG): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
 26. Nicko Vergracht (R): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
 27. Rémy Van De Velde (NG): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
 28. Gudrun Cortvriendt (NG): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
 29. Marieke De Pillecyn (E4): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
 30. Neil Demeyer (R): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
 31. Lou Poitevin (NG): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
 32. Andreas De Pillecyn (R): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)

Terug naar het algemene overzicht