Overzicht tornooien bij QLT

zomertornooien 2022: Gevorderde spelers

1 Maarten D'Hooge D2 81
2 Jeroen van der Hooft D0 81
3 Laurens Dauwe D0 74
4 David Haezebrouck D2 59
5 Guy Coene D2 58
6 Carlos Verspille R+ 56
7 Chris De Groof D6 54
8 Didier Verspeeten R+ 46
9 Benjamin Vermeeren E2 41
10 Semeon Verliefde D0 38
11 Luc Kesbeke R 34
12 Jarne Moentjens D2 30
13 Daniel De Paepe E2 29
14 Rutger Deslyper D4 28
15 Jonas Delhove E0 26
16 Alexander Lutsenko D2 24
17 Kimberly Van Hecke D4 24
18 Jo Demol D4 23
19 Johan Caboor D4 21
20 Kevin de Brabander E2 20
21 Sorin Goga E0 19
22 Yeabsera Verliefde D4 18
23 Philippe Boitsios D0 18
24 Alessio Lugnan E4 17
25 Petar Petrov NG 15
26 Lara Demol D4 14
27 Wouter Delouw D4 14
28 Jelle Van der Hoeven D4 14
29 Bobita Lefief E2 14
30 Chris Hofman D4 12
31 Glenn Roeland E2 12
32 Ann Degowie E6 12
33 Joris de Schuyter E2 10
34 Dennis Devriendt E6 9
35 Gilles Van Kersschaever D2 8
36 Jens Ghesquiere E2 8
37 Joachim Slock E2 7
38 Emile Simoens D0 7
39 Esther De Wit E4 7
40 Danny De Neef R 7
41 Wim Coppieters R- 7
42 Hristo Despeghel D2 6
43 Chris Hoffman D4 6
44 Irina Deslyper E6 6
45 Mohamed El Mohamed E6 5
46 Luc Masijn E4 5
47 Tom Vanluchene NG 5
48 Kurt Van den Eede E4 4
49 Kyan Doublet E4 4
50 Okaab Saymonah NG 2
51 Joost Van den Anker R- 2
52 Regine Thienpont E6 1
53 Broos Delanote NG 1
54 Hannah Coene NG 1
55 Forfait FF 0
56 VRIJ A X 0

Detail van de berekening

 1. Maarten D'Hooge (D2): 81 punten (4 deelnames — 97 — 97)
 2. Jeroen van der Hooft (D0): 81 punten (5 deelnames — 89 — 97)
 3. Laurens Dauwe (D0): 74 punten (3 deelnames — 74 — 74)
 4. David Haezebrouck (D2): 59 punten (3 deelnames — 59 — 59)
 5. Guy Coene (D2): 58 punten (6 deelnames — 70 — 92)
 6. Carlos Verspille (R+): 56 punten (5 deelnames — 68 — 80)
 7. Chris De Groof (D6): 54 punten (2 deelnames — 54 — 54)
 8. Didier Verspeeten (R+): 46 punten (5 deelnames — 56 — 64)
 9. Benjamin Vermeeren (E2): 41 punten (3 deelnames — 41 — 41)
 10. Semeon Verliefde (D0): 38 punten (2 deelnames — 38 — 38)
 11. Luc Kesbeke (R): 34 punten (6 deelnames — 42 — 55)
 12. Jarne Moentjens (D2): 30 punten (2 deelnames — 30 — 30)
 13. Daniel De Paepe (E2): 29 punten (4 deelnames — 32 — 32)
 14. Rutger Deslyper (D4): 28 punten (2 deelnames — 28 — 28)
 15. Jonas Delhove (E0): 26 punten (2 deelnames — 26 — 26)
 16. Alexander Lutsenko (D2): 24 punten (1 deelname — 24 — 24)
 17. Kimberly Van Hecke (D4): 24 punten (1 deelname — 24 — 24)
 18. Jo Demol (D4): 23 punten (2 deelnames — 23 — 23)
 19. Johan Caboor (D4): 21 punten (1 deelname — 21 — 21)
 20. Kevin de Brabander (E2): 20 punten (5 deelnames — 24 — 28)
 21. Sorin Goga (E0): 19 punten (3 deelnames — 19 — 19)
 22. Yeabsera Verliefde (D4): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
 23. Philippe Boitsios (D0): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
 24. Alessio Lugnan (E4): 17 punten (3 deelnames — 17 — 17)
 25. Petar Petrov (NG): 15 punten (5 deelnames — 17 — 19)
 26. Lara Demol (D4): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
 27. Wouter Delouw (D4): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
 28. Jelle Van der Hoeven (D4): 14 punten (2 deelnames — 14 — 14)
 29. Bobita Lefief (E2): 14 punten (3 deelnames — 14 — 14)
 30. Chris Hofman (D4): 12 punten (1 deelname — 12 — 12)
 31. Glenn Roeland (E2): 12 punten (2 deelnames — 12 — 12)
 32. Ann Degowie (E6): 12 punten (3 deelnames — 12 — 12)
 33. Joris de Schuyter (E2): 10 punten (2 deelnames — 10 — 10)
 34. Dennis Devriendt (E6): 9 punten (2 deelnames — 9 — 9)
 35. Gilles Van Kersschaever (D2): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
 36. Jens Ghesquiere (E2): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
 37. Joachim Slock (E2): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
 38. Emile Simoens (D0): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
 39. Esther De Wit (E4): 7 punten (2 deelnames — 7 — 7)
 40. Danny De Neef (R): 7 punten (2 deelnames — 7 — 7)
 41. Wim Coppieters (R-): 7 punten (3 deelnames — 7 — 7)
 42. Hristo Despeghel (D2): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
 43. Chris Hoffman (D4): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
 44. Irina Deslyper (E6): 6 punten (2 deelnames — 6 — 6)
 45. Mohamed El Mohamed (E6): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
 46. Luc Masijn (E4): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
 47. Tom Vanluchene (NG): 5 punten (3 deelnames — 5 — 5)
 48. Kurt Van den Eede (E4): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
 49. Kyan Doublet (E4): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
 50. Okaab Saymonah (NG): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
 51. Joost Van den Anker (R-): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
 52. Regine Thienpont (E6): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
 53. Broos Delanote (NG): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
 54. Hannah Coene (NG): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
 55. Forfait (FF): 0 punten (1 deelname — 0 — 0)
 56. VRIJ A (X): 0 punten (1 deelname — 0 — 0)

Terug naar het algemene overzicht